Εκπαίδευση

Σχετικά με την δυνατότητα εκπαίδευσης, το Εργαστήριο παρέχει την ευκαιρία σε προπτυχιακούς φοιτητές να ασχοληθούν με ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, μέσα από την κατάρτιση επιχειρηματικών και στρατηγικών σχεδίων για τις ανάγκες της ερευνητικής δραστηριότητας, επιτυγχάνοντας έτσι την συσπείρωση και την ενδυνάμωση του προσωπικού του Εργαστηρίου. Επίσης, αποτελεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους φοιτητές μας, μέσα από την συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου μας αλλά και με την ερευνητική τους διατριβή, να εξοικειωθούν με τις ανάγκες που επιτάσσει το σύγχρονο ερευνητικό περιβάλλον αλλά και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στο άμεσο μέλλον.  Το Εργαστήριο μας λοιπόν, με την εκπαιδευτική διαδικασία σύγχρονων επαγγελματικών προτύπων που διαθέτει, υλοποιεί το όραμά του για την κατοχύρωση μιας υψηλής θέσης στο διεθνές ερευνητικό περιβάλλον, εδραιώνοντας έτσι την παρουσία του στο χώρο της σύγχρονης επιστήμης και έρευνας.