Ερευνητικά Προγράμματα

Σκοπός των ερευνητικών προγραμμάτων, με τα οποία ασχολείται ενεργά το Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι η ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, μέσα από την σύνταξη οικονομικών εκθέσεων, επιτυγχάνεται η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τις επιπτώσεις των περιφερειακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων στις τοπικές οικονομίες. Τέλος, παρέχεται μέσω της ερευνητικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα δια μέσου της κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), πληροφόρηση σχετικά με την υπαγωγή επιχειρήσεων αλλά και τοπικών και περιφερειακών οργανισμών σε αναπτυξιακά προγράμματα. Παρακάτω, αναφέρουνται τα έργα στα οποία είχαμε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε αλλά και να ηγηθούμε.

DataSource

Ο στόχος του έργου DataSource είναι η δημιουργία μιας τεχνολογικής πλατφόρμας για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που θα παράγει υπεραξία από τη συνάθροιση και σύνθεση ανοιχτών δεδομένων που παρέχουν ανεξάρτητοι «μέτοχοι» της επιστημονικής αλυσίδας αξίας με σκοπό την διευκόλυνση της διεξαγωγής έρευνας που βασίζεται σε δεδομένα.

SlotHub

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η αύξηση της αεροπορικής κίνησης σε συνδυασμό με τις περιορισμένες υποδομές στα αεροδρόμια της Ελλάδος έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην αεροπορική βιομηχανία. Οι προβλέψεις μιλούν για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των αερομεταφορών και η ανάπτυξη των υποδομών είναι σχεδόν αδύνατη στα περισσότερα αεροδρόμια λόγω περιορισμένου χώρου. 

Rare

Το συγκεκριμένο Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη συστήματος που αφενός θα συμβάλλει στην έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών για την επικινδυνότητα του κάθε δρόμου στον οποίο εισέρχονται, και αφετέρου στην παροχή κινήτρων στους οδηγούς για βελτίωση της οδηγικής τους συμπεριφοράς με απώτερο σκοπό την ασφαλέστερη οδήγηση.

VocTraining

“Αποτίμηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλαδα”,

Προοπτικές και προκλήσεις της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Χρηματοδότηση: ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ, 2020.

RadEnv

 “Υπηρεσίες έμμεσης τιμολόγησης για την αποτίμηση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών σε σχέση με το περιβάλλον, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις”.

Το πρόγραμμα εξέτασε τις επιπτώσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών στο οικοσύστημα της Ελληνικής Κοινωνίας.

Χρηματοδότηση: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, 2018-2020.

InTraSys

Απεικόνιση και ανάλυση τάσεων από τα ευφυή συστήματα μεταφορών στην οικονομική ανάπτυξη. 

Χρηματοδότηση: Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ), 2016.

MOHE

“Modernization of Higher Education in Greece

Καταγραφή, ανάλυση και ταξινόμηση ατομικών προτιμήσεων των  υποψηφίων φοιτητών / τριών σε σχέση με τις νέες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές εξελίξεις.

Χρηματοδότηση: EACEA 20/2014, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014-2016.

RAIL4SEE

“Ενσωμάτωση  υπηρεσιών REMOTE στην διαδικτυακή πύλη του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ που αποσκοπεί στην διάδοση/διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων”,

Χρηματοδότηση: Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ), 2014.